Sonam Saini Principal
Shipra Mathur Vice Principal
Ram kishan Saini Secretary
Govind Narayan Saini Director